Nederlands
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Double True, onderdeel van Great Hair Professionals B.V.. ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Arnhem (Centraal Gelderland) onder nummer 70591520. 

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koper’ wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die van Great Hair Professionals B.V. de Double True producten geleverd krijgt.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen, via haar webshops uitgebracht door Great Hair Professionals B.V., kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.

2.2 Great Hair Professionals B.V. geeft op haar websites een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Great Hair Professionals B.V. daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden Great Hair Professionals B.V. niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

2.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper via de website een bestelling heeft geplaatst en Great Hair Professionals B.V. deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een elektronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.

Artikel 3. Levering en verzending

3.1 De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk (streeftermijn binnen 7 werkdagen) doch uiterlijk binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens Great Hair Professionals B.V. bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 14 dagen na ontbinding door Great Hair Professionals B.V. aan koper gerestitueerd.

3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Great Hair Professionals B.V. niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 4. Bedenktijd koper

4.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail en/of schriftelijk.

4.2 In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan Great Hair Professionals B.V. heeft kenbaar gemaakt.

4.3 Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.

5.2 Alle door Great Hair Professionals B.V. genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5.3 De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven.

Artikel 6. Betaling

6.1 De door Great Hair Professionals B.V. geleverde artikelen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na aflevering. Koper zal door Great Hair Professionals B.V. vooraf worden geïnformeerd over de mogelijke wijzen van betaling.

6.2 Great Hair Professionals B.V. is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van koper te verlangen. In geval vooruitbetaling wordt verlangd hebben particulieren te allen tijde het recht ervoor te kiezen om (ten hoogste) de helft van het factuurbedrag te betalen bij aflevering.

6.3 Na het verstrijken van de onder 6.1 genoemde betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim en is hij of zij over de opeisbare vordering wettelijke handelsrente (professionele kopers) of de wettelijke rente (particulieren) verschuldigd.

6.4 In het onder 6.3 genoemde geval komen eventuele kosten van invordering (buitengerechtelijke kosten) voor rekening van koper. Deze kosten worden voor professionele kopers forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-. Voor particulieren worden de incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (artikel 6:96 lid 4 BW).

Artikel 7. Reclames en klachten

7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail of schriftelijk reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Great Hair Professionals B.V. in behandeling zal worden genomen.

7.2 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 8 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt danwel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering door Great Hair Professionals B.V..

7.3 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten ter zake verwerkt.

7.4 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Great Hair Professionals B.V. geleverde artikelen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Op de door Great Hair Professionals B.V. geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.

8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik danwel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derden

9.1 Great Hair Professionals B.V. is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.

9.2 Great Hair Professionals B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

9.3 Great Hair Professionals B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien Great Hair Professionals B.V. niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen ten gevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.

10.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door Great Hair Professionals B.V. geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Great Hair Professionals B.V. verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Great Hair Professionals B.V. te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Insolventie

12.1 Zowel Great Hair Professionals B.V. als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 13. Persoonsgegevens en cookies

13.1 De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door Great Hair Professionals B.V. worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en de door haar opgestelde en op de website vermelde privacy- en cookie verklaring.

Artikel 14. Exclusiviteitsbeding

Het is koper toegestaan, de geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan consumenten* te verkopen. Het is koper niet toegestaan, de geleverde producten zowel binnen als buiten de uitoefening van zijn bedrijf aan derden anders dan consumenten te verkopen. 

*Onder consument wordt verstaan, iedereen die iets koopt voor zichzelf (persoonlijk of eigen gebruik). Consumenten hebben niet als doel om een product door te verkopen aan iemand anders. 

Artikel 15. Retour

Koper is bij beëindiging van samenwerking met Double True of bij beëindiging van bedrijfsvoering verplicht de producten ten eerste retour aan te bieden aan Great Hair Professionals B.V. en niet tot wederverkoop aan te bieden aan derden.

Artikel 16. Ontbinding

Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Great Hair Professionals B.V., gerechtigd de levering van de producten op te schorten.

Artikel 17.

17.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Great Hair Professionals B.V. gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Great Hair Professionals B.V. is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

17.2 Op alle overeenkomsten met Great Hair Professionals B.V. is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem (Centraal Gelderland) onder nummer 70591520.

“Double True is een 100% natuurproduct waarbij we voor het gehele proces verantwoordelijk zijn, van het allereerste begin tot de levering in de salon. Dit zorgt ervoor dat we in staat zijn om topkwaliteit tegen een eerlijke prijs te kunnen bieden.”